Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Firma operująca chemikaliami, wytwarzająca, przetwarzająca, składująca, czy też używająca ich jako środka pomocniczego ma obowiązek zapobiegać wszystkim zagrożeniom jakie jej zasoby mogą spowodować.

Najczęściej przez zapewnianie bezpieczeństwa chemicznego rozumiemy zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu przy pracy bądź stosowaniu substancji. Mniej uświadamianym ale coraz ważniejszym aspektem bezpieczeństwa jest zapobieganie nadużyciom substancji posiadanych w swoich zasobach. To drugie zagrożenie, rzadziej niż pierwsze występujące, wywołuje znacznie dalej idące skutki, a ewentualne konsekwencje dla przedsiębiorcy uwikłanego w nie wbrew własnej woli są znacznie groźniejsze. Stąd warto zapoznać się z zarówno z wymogami prawnymi, obowiązkami z nich wynikającymi jak i metodami zmniejszania swojego narażenia na nadużycia. 

Instytut Chemii Przemysłowej organizuje szkolenie na którym przekazana zostanie wiedza jak przeciwdziałać, zapobiegać i zmniejszać swoją podatność na zagrożenia wynikające z operowani stwarzającymi zagrożenie substancjami chemicznymi

Oferowane szkolenie skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających, przetwarzających, używających i składujących substancje chemiczne.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • Co jest zagrożeniem i dlaczego chlorek sodu albo aceton mogą takie zagrożenie powodować.
 • Czego nie wolno i czego unikać. Aktualny stan prawny.
 • Co zrobić  i jak organizować firmę aby zmniejszyć podatność na zagrożenia

W wyniku kursu:

 •  otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia  i certyfikat Świadomości Bezpieczeństwa Chemicznego.  
 • otrzymasz dostęp do sieci bezpieczeństwa chemicznego i jej zasobów w tym informacji bieżących i bazy danych

Szkolenie prowadzone jest przez Instytut Chemii Przemysłowej na bazie programowej projektu Komisji Europejskiej „Towards the chemical security culture”

Szkolenie prowadzą:pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej, trenerzy bezpieczeństwa chemicznego certyfikowani w projekcie  „Towards the chemical security culture”, przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, przedstawiciele Urzędu Celnego...

Budowa bezpieczeństwa chemicznego w celu prewencji zagrożeń

W latach 2014-2015 realizowane były szkolenia regionalne dla MŚP na terenie całej Polski w ramach projektu „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego” realizowanego w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie. Mimo że pierwszy cykl szkoleniowy dobiegł końca, można nadal korzystać z zasobów strony. Warunkiem jest dokonanie rejestracji na stronie i akceptacja Administratora. 

Poradnik rejestracji

Kto może korzystać z zasobów strony?

Uczestnicy szkoleń, przedstawiciele przedsiębiorstw chemicznych, firm doradczych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządów terytorialnych, organów porządku publicznego, inspekcji sanitarnej, służb ratownictwa chemicznego, ośrodków akademickich, jednostek naukowo-badawczych i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa chemicznego.

Podstawa programowa

Oryginalny program opracowany z udziałem: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Bezpieczeństwa Manhaz w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Akademii Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Gospodarki - Departamentów Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Innowacji i Przemysłu, Prokuratury, Interpolu, Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego rządu USA.

Zawartość programowa

 • Chemikalia jako narzędzie wykroczeń, nadużyć i przestępstw; popełnianych świadomie i nieświadomie. W tym wykroczeń przeciw prawu UE, zwłaszcza w związku rozporządzeniami 98/2013, 649/2012 i 1382/2014.
 • Działania zagrożone sankcjami w postępowaniu administracyjnym i karnym.
 • Bezpieczeństwo chemiczne jako efekt wspólnego działania organów państwowych i przedsiębiorców w myśl zasad kultury bezpieczeństwa chemicznego. Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy.
 • Analiza zagrożeń zamierzonych i podatności firmy oraz przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym z wykorzystaniem niebezpiecznych chemikaliów.
 • Kontrola przepływu towarów.

Korzyści dla zarejestrowanych uczestników

 • Szansa na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego i ochrony zasobów swojej firmy przed nadużyciami.
 • Dostęp do sieci uczestników, przez którą udostępniane są materiały informacyjne i szkoleniowe oraz baza danych substancji niebezpiecznych pod zakładką HazardChem.
 • Szansa na wymianę doświadczeń na forum wymiany wiedzy oraz w blogu.

logo kultura PL logo IChP

Logo EU
Co-funded by the Prevention and Fight
against Crime Programme of the European Union
„This project has been founded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.